KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja SPEŁNIONY SEN z siedzibą we Wrocławiu przy ul. św. Jadwigi 11, 50-266 Wrocław (dalej: „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub drogą elektroniczną na adres e-mail: fspelnionysen@gmail.com
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 a. w celu zawarcia i realizacji umowy darowizny zawieranej z Administratorem (co dotyczy też przekazywania wpłat pieniężnych przelewem na rachunek bankowy oraz z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznej w serwisie internetowym Administratora pod adresem: https://fspelnionysen.pl obsługiwanej przez operatora płatności internetowych) — podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (gdy dokonuje Pani/Pan darowizny w imieniu własnym) albo art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (gdy dokonującym darowizny jest inny podmiot w imieniu którego Pani/Pan działa),

b. w celu wykonywania przez Administratora obowiązków prawnych w zakresie ustalenia i rozliczenia umowy darowizny pod względem wymogów podatkowych oraz na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych — podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust.1  lit. c) RODO,

c. w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem, w tym bieżącej komunikacji związanej z kierowanymi do Administratora zapytaniami, w przypadku wystąpienia problemów z obsługą wpłaty darowizny, w celu potwierdzenia przez Administratora dokonania przez Panią/Pana zlecenia wpłaty kwoty darowizny (podziękowania z tytułu dokonania darowizny), w celu przechowywania na potrzeby archiwizacyjne, w tym wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, podejmowania obrony przed potencjalnymi lub rzeczywistymi roszczeniami, co stanowi realizację wskazanych prawnie uzasadnionych interesów Administratora — podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

d. w celu realizacji działań statutowych Fundacji na podstawie Pani/Pana zgody, określonych w jej treści – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. W przypadku dokonania przez Panią/Pana wpłaty kwoty darowizny przelewem na rachunek bankowy Administratora, Administrator przetwarza przekazane przez banki, z którymi zawarł umowy na świadczenie usług bankowych, następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego oraz inne dane zawarte w tytule przelewu.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych, informatycznych i organizacyjnych, usług pocztowych, usług prawnych, banki, a także dostawcy usług płatniczych w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych. W przypadku dokonywania wpłat pieniężnych z wykorzystaniem usługi płatności elektronicznej w serwisie internetowym Administratora pod adresem: https:/lfsęelnionysen.pl, Administrator udostępnia operatorowi płatności internetowych tj. Tpay.com — Krajowy Integrator Płatności S.A.. z siedzibą w Poznaniu. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz dane dotyczące samej płatności (np. tytułu płatności, kwoty płatności), w celu realizacji płatności przez Tpay.com. Po udostępnieniu danych, między Panią/Panem a Tpay.com — Krajowy Integrator Płatności S.A. następuje zawarcie umowy o transakcję płatniczą, w związku z czym Tpay.com — Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu staje się niezależnym administratorem Pani/Pana danych osobowych.

5. Administrator z własnej inicjatywy nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

6.. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w zależności od celu przetwarzania:

a. przez czas niezbędny do realizacji umowy darowizny,

b. w celu wykonywania przez Administratora obowiązków prawnych w zakresie ustalenia i rozliczenia umowy darowizny pod względem wymogów podatkowych i rachunkowych przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa,

c. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Administratora przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na Administratorze spoczywających,

d. w celach prowadzenia korespondencji z Administratorem do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych,

e. w celu dochodzenia roszczeń lub podejmowania obrony przed nimi — przez wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego okres przedawnienia roszczeń,

f. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania — nie dłużej niż przez wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego okres przedawnienia roszczeń i przez okres niezbędny do udokumentowania przez Administratora przed organami administracji publicznej prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,

g. w celu prowadzenia przez Administratora działań statutowych na podstawie zgody, nie dłużej niż przez czas określony w treści zgody lub do czasu jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

8. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa powyżej), na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia do Administratora w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

9. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.