JAK REALIZUJEMY

NASZE CELE ?

Korzystamy z tego, co było najlepsze wczoraj.

Szukamy nowych dróg i wkładamy serce w to, co robimy dzisiaj.
Podtrzymujemy nadzieję na jutro.

gdzie możesz dać swój wkład?

Nasz sposób działania:

 • dofinansowanie działalności oświatowo-wychowawczej,
 • dofinansowanie formacji dzieci i młodzieży,
 • dofinanasowanie różnych form dokształcania i formacji nauczycieli i pracowników szkół, przedszkoli,
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich,
 • dofinansowanie świetlic i oratoriów,
 • dofinansowanie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, pracowników szkół i przedszkoli,
 • fundowanie stypendiów,
 • działania na rzecz integracji społecznej i reintegraci zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem,
 • wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
 • podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • dofinansowanie działaności z rozwojem techniki i innowacyjności,
 • dofinansowanie działaności portali internetowych, wykorzystanie technik komunikacji, w tym marketingu i reklamy dla wspierania działań oświatowych i społecznych,
 • współpraca z instytucjami kościelnymi i środowiskami lokalnymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży oraz umocniania wychowawczej roli rodziny,
 • finansowanie druku książek, borszurek, ulotek,
 • finansowanie inwestycji, remontów, wyposażanie instutucji oświatowo-wychowawczych przeznaczonych dla ogółu dzieci i młodzieży.