STATUT FUNDACJI SPEŁNIONY SEN

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1 Fundacja „Spełniony sen” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Wrocławska, reprezentowane przez Inspektorkę s. Annę Świątek – aktem notarialnym z dnia 19.03.2019, sporządzonym przed notariuszem Panią Cecylią Sterc, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Świebodzka 4/3, (Rep. A nr 947/2019), którego wypis stanowi załącznik do Statutu.

 1. Fundacja działa na podstawie: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity w Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) i niniejszego Statutu.

§ 2 Siedzibą Fundacji jest Miasto Wrocław.

§ 3 Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4 Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§ 5 Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 6

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Fundator.
 2. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji, ze względu na jej cele, sprawuje minister właściwy do spraw oświaty.

§ 7 Fundacja używa pieczęci podłużnej, z napisem określającym jej nazwę i siedzibę.

Rozdział II. Cele i zakres działalności Fundacji

§ 8 Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie działalności oświatowo – wychowawczej,
 2. wspieranie działalności wychowawczej dzieci i młodzieży,
 3. wspieranie działalności formacyjnej i edukacyjnej nauczycieli i pracowników szkół, przedszkoli oraz innych instytucji oświatowo-wychowawczych,
 4. wspieranie działań prospołecznych wynikających z nauki Kościoła Katolickiego,
 5. wspieranie działalności mającej na celu udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji, a szczególnie dzieciom i młodzieży ubogiej,
 6. wspieranie działalności mającej na celu współpracę z rodziną,
 7. wspieranie działalności na rzecz rodziny,
 8. wspieranie finansowe tworzenia i utrzymania bazy lokalowej w szkołach i przedszkolach oraz innych instytucjach oświatowo – wychowawczych.

§ 9 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. dofinansowanie działalności oświatowo – wychowawczej,
 2. dofinansowanie formacji dzieci i młodzieży,
 3. dofinansowanie różnych form dokształcania i formacji nauczycieli i pracowników szkół, przedszkoli oraz innych instytucji oświatowo – wychowawczych,
 4. dofinasowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich,
 5. dofinansowanie świetlic i oratoriów,
 6. dofinansowanie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, pracowników szkół i przedszkoli,
 7. fundowanie stypendiów,
 8. działania na rzecz integracji społecznej i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem,
 9. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 10. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 11. dofinansowanie działalności związanej z rozwojem techniki i innowacyjności,
 12. dofinansowanie działalności portali internetowych, wykorzystanie technik komunikacji, w tym marketingu i reklamy dla wspierania działań oświatowych i społecznych,
 13. współpracę z instytucjami kościelnymi i środowiskiem lokalnym w zakresie wychowania dzieci i młodzieży oraz umacniania wychowawczej roli rodziny,
 14. finansowanie druku książek, broszurek, ulotek,
 15. finasowanie inwestycji, remontów, wyposażania instytucji oświatowo – wychowawczych przeznaczonych dla ogółu dzieci i młodzieży.

§ 10 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji oraz zasady dotyczące składania oświadczeń woli

§ 11 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski określony w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 pkt. 1 oraz środki finansowe i składniki majątkowe nabyte w czasie działania Fundacji.

 1. Źródłem przychodów Fundacji są:
  • darowizny, spadki i zapisy testamentowe od osób fizycznych,
  • darowizny, dotacje od osób prawnych krajowych i zagranicznych,
  • środki uzyskane ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dobrowolne wpłaty osób fizycznych lub prawnych,
  • inne.
 2. Przychody mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, z poszanowanie woli donatorów.
 3. Fundacja przeznacza całość dochodu na realizację jej celów statutowych.

§ 12 Oświadczenia woli i podpisy za Fundację składa Prezes Zarządu, a w razie przeszkody zastępca Prezesa.

§ 13 W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd, po uzyskaniu zgody Fundatora, może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 14 Władzami Fundacji są:

 1. Fundator,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15 Fundatora reprezentuje każdorazowa Inspektorka Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Wrocławska, działająca osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

§ 16

 1. Fundacją kieruje dwuosobowy Zarząd.
 2. Członków Zarządu powołuje i określa funkcję Prezesa i zastępcy Prezesa Fundator.

§ 17

 1. Organem kontrolnym Fundacji jest trzyosobowa Komisja Rewizyjna.
 2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Fundator.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej, z urzędu, jest każdorazowa Ekonomka Inspektorialna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Wrocławska, która pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 18

 1. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
 2. Te same osoby mogą pełnić funkcje w kolejnych kadencjach.
 3. Fundator może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji i powołać inną osobę na okres trzech lat.

§ 19

 1. Członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni z członkami Zarządu.

§ 20

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji zgodnie ze Statutem.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  • realizacja celów statutowych Fundacji,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu, które wymagają zatwierdzenia przez Fundatora,
  • dbałość o gospodarność w dysponowaniu środkami Fundacji,
  • przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, wpłat na rzecz Fundacji,
  • składanie sprawozdań zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • prowadzenie spraw majątkowych zgodnie z przepisami prawa,
  • wykonywanie innych zadań wskazanych przez Fundatora.

§ 21

 1. Posiedzenia Zarząd odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
 2. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, którego kopię przekazuje się Fundatorowi.
 3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w sprawach przekraczających zwykły zarząd za zgodą Fundatora.

§ 22 Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji jej celów,
 2. kontrola finansowej i majątkowej działalności Fundacji,
 3. składanie sprawozdań i wyrażanie opinii Fundatorowi.

§ 23

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 24

 1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej wypełniają swe zadania bez wynagrodzenia.
 2. Osoby będące członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz ich rodziny lub krewni nie mogą:
  1. otrzymywać pożyczek od Fundacji,
  2. nabywać lub korzystać z majątku Fundacji na warunkach korzystniejszych niż osoby   nie związane z Fundacją,
  3. sprzedawać towarów lub świadczyć usług na rzecz Fundacji na zasadach innych niż podmioty nie związane z Fundacją.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Uprawniony do zmiany Statutu i celów Fundacji jest Fundator.
 2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych celów Fundacji, dla których została powołana.

§ 26

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach, na warunkach określonych przez Fundatora.
 2. Decyzję w sprawie połączenia, o którym mowa w ust. 1 podejmuje Fundator.
 3. W imieniu Fundacji umowę o połączeniu zawiera Zarząd.

§ 27

 1. W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku – Fundacja podlega likwidacji na mocy decyzji Fundatora.
 2. Fundator w decyzji o likwidacji Fundacji wskazuje przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.